PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van U-Treffers, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84600616. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  lid wordt;

(b)  zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

(c)  via het contactformulier contact met ons opneemt.

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  naam;

(b)  adres;

(c)  e-mailadres;

(d)  telefoonnummer;

(e)  geboortedatum;

(f)  bankrekeningnummer.

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel): 

(a)  het lidmaatschap te effectueren;

(b)  contact met u op te nemen of te onderhouden.

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met ons via info@u-treffers.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d)  correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

4. DERDEN

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2). 

 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen